Câu hỏi của Vinastudy - Hệ Thống Giáo Dục Trực Tuyến - Toán lớp 2 | Học trực tuyến Gửi Câu Hỏi

0

Tính nhanh:


3 - 5 + 7 - 9 + 11 - 13 + 15 - 17 + 19 – 1 = ?

1 Trả Lời 1

Lưu ý khi trả lời:

- Cần có tài khoản trước khi gửi bình luận.

- Trả lời giúp bạn cũng là giúp mình.

- Trả lời theo nội dung câu hỏi không bình luận lan man lạc chủ đề.

- Gửi câu trả lời phải rõ ràng, viết tiếng Việt có dấu.

- Trả lời có đính kèm liên kết tới website khác sẽ bị ban vĩnh viễn.

- Vi phạm chính sách sẽ dẫn tới việc bị dừng tất cả dịch vụ sử dụng tại website

0

Bài giải:


3 - 5 + 7 – 9 + 11 – 13 + 15 – 17 + 19 – 1


= 3 – 1 + 19 – 17 + 15 – 13 + 11 – 9 +  7 – 5


= 2 + 2 + 2 + 2  + 2


= 10

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy