Câu hỏi của Vinastudy - Hệ Thống Giáo Dục Trực Tuyến - Toán lớp 2 | Học trực tuyến Gửi Câu Hỏi

0

Tính nhanh


11 – 12 + 13 – 14 + 15 – 16 + 17 – 18 + 19 = …?

1 Trả Lời 1

Lưu ý khi trả lời:

- Cần có tài khoản trước khi gửi bình luận.

- Trả lời giúp bạn cũng là giúp mình.

- Trả lời theo nội dung câu hỏi không bình luận lan man lạc chủ đề.

- Gửi câu trả lời phải rõ ràng, viết tiếng Việt có dấu.

- Trả lời có đính kèm liên kết tới website khác sẽ bị ban vĩnh viễn.

- Vi phạm chính sách sẽ dẫn tới việc bị dừng tất cả dịch vụ sử dụng tại website

0

Bài giải


11 – 12 + 13 – 14 + 15 – 16 + 17 – 18 + 19


= 19 – 18 + 17 – 16 + 15 – 14 + 13 – 12 + 11


= ( 19 – 18 ) + ( 17 – 16 ) + ( 15 – 14 ) + ( 13 – 12 ) + 11


= 1 + 1 + 1 + 1 + 11


= 15


Đáp số: 15

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy