VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Câu hỏi của Vinastudy - Hệ Thống Giáo Dục Trực Tuyến - Toán lớp 2 | Học trực tuyến Gửi Câu Hỏi

0

Tính nhanh

1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 10 + 8 + 6 + 4 + 2 + 0 = …?

1 Trả Lời 1

Lưu ý khi trả lời:

- Cần có tài khoản trước khi gửi bình luận.

- Trả lời giúp bạn cũng là giúp mình.

- Trả lời theo nội dung câu hỏi không bình luận lan man lạc chủ đề.

- Gửi câu trả lời phải rõ ràng, viết tiếng Việt có dấu.

- Trả lời có đính kèm liên kết tới website khác sẽ bị ban vĩnh viễn.

- Vi phạm chính sách sẽ dẫn tới việc bị dừng tất cả dịch vụ sử dụng tại website

0

Bài giải

1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 10 + 8 + 6 + 4 + 2 + 0

= ( 1 + 9 ) + ( 3 + 7 ) + 10 + 5 + ( 8 + 2 ) + ( 6 + 4 ) + 0

= 10 + 10 + 10 + 5 + 10 + 10 + 0

= 55

Đáp số: 55

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy