VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Câu hỏi của Vinastudy - Hệ Thống Giáo Dục Trực Tuyến - Toán lớp 2 | Học trực tuyến Gửi Câu Hỏi

0

Tính nhanh

1 - 2 + 3 -  4  + 5 -  6 + 7 -  8 + 9  + 10 = …?

1 Trả Lời 1

Lưu ý khi trả lời:

- Cần có tài khoản trước khi gửi bình luận.

- Trả lời giúp bạn cũng là giúp mình.

- Trả lời theo nội dung câu hỏi không bình luận lan man lạc chủ đề.

- Gửi câu trả lời phải rõ ràng, viết tiếng Việt có dấu.

- Trả lời có đính kèm liên kết tới website khác sẽ bị ban vĩnh viễn.

- Vi phạm chính sách sẽ dẫn tới việc bị dừng tất cả dịch vụ sử dụng tại website

0

Bài giải

1 - 2 + 3 -  4  + 5 -  6 + 7 -  8 + 9 +  10

= 10 +  9 – 8 + 7 – 6 + 5 – 4 + 3 – 2 + 1

= 10 + ( 9 – 8 ) + ( 7 – 6 ) + ( 5 – 4 ) + ( 3 – 2 ) + 1

= 10 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1

= 15

Đáp số: 15

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy