Câu hỏi của Vinastudy - Hệ Thống Giáo Dục Trực Tuyến - Toán lớp 2 | Học trực tuyến Gửi Câu Hỏi

0

Tính nhanh


 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 = … ?

1 Trả Lời 1

Lưu ý khi trả lời:

- Cần có tài khoản trước khi gửi bình luận.

- Trả lời giúp bạn cũng là giúp mình.

- Trả lời theo nội dung câu hỏi không bình luận lan man lạc chủ đề.

- Gửi câu trả lời phải rõ ràng, viết tiếng Việt có dấu.

- Trả lời có đính kèm liên kết tới website khác sẽ bị ban vĩnh viễn.

- Vi phạm chính sách sẽ dẫn tới việc bị dừng tất cả dịch vụ sử dụng tại website

0

Bài giải


3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17


= ( 3 + 17 ) + ( 5 + 15 ) + ( 7 + 13 ) + ( 9 + 11 )


= 20 + 20 + 20 + 20


= 80


Đáp số:  80

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy