Câu hỏi của Vinastudy - Hệ Thống Giáo Dục Trực Tuyến - Toán lớp 2 | Học trực tuyến Gửi Câu Hỏi

0

Tìm số tự nhiên có thể thay vào vị trí của y sao cho:


61 – 29 < 4 x y < 5 x 8 ?

1 Trả Lời 1

Lưu ý khi trả lời:

- Cần có tài khoản trước khi gửi bình luận.

- Trả lời giúp bạn cũng là giúp mình.

- Trả lời theo nội dung câu hỏi không bình luận lan man lạc chủ đề.

- Gửi câu trả lời phải rõ ràng, viết tiếng Việt có dấu.

- Trả lời có đính kèm liên kết tới website khác sẽ bị ban vĩnh viễn.

- Vi phạm chính sách sẽ dẫn tới việc bị dừng tất cả dịch vụ sử dụng tại website

0

Bài giải:


Có: 61 – 29 = 32                  5 x 8 = 40


61 – 29 < 4 x y < 5 x 8 bằng 32 < 4 x y < 40


4 x y = 36


Vậy y = 9

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy