VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Câu hỏi của Vinastudy - Hệ Thống Giáo Dục Trực Tuyến - Toán lớp 2 | Học trực tuyến Gửi Câu Hỏi

0

Tìm một số tự nhiên biết rằng: Nếu chia số đó cho 3 rồi cộng với 4 ta sẽ được kết quả bằng nửa của 18 ?

1 Trả Lời 1

Lưu ý khi trả lời:

- Cần có tài khoản trước khi gửi bình luận.

- Trả lời giúp bạn cũng là giúp mình.

- Trả lời theo nội dung câu hỏi không bình luận lan man lạc chủ đề.

- Gửi câu trả lời phải rõ ràng, viết tiếng Việt có dấu.

- Trả lời có đính kèm liên kết tới website khác sẽ bị ban vĩnh viễn.

- Vi phạm chính sách sẽ dẫn tới việc bị dừng tất cả dịch vụ sử dụng tại website

0

Bài giải:

Số phải tìm sau khi chia cho 3 rồi cộng với 4 là:

18 : 2 = 9

Số phải tìm sau khi chia cho 3 là:

9 – 4 = 5

Số phải tìm là:

5 x 3 = 15

Đáp số: 15

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy