Tất Cả Câu Hỏi Gửi Câu Hỏi

0
votes
1answers
48 views

Cho hàm số . Khẳng định nào sau đây là sai?

Cho hàm số . Khẳng định nào sau đây là sai?
0
votes
1answers
68 views

Điểm nào sau đây không thuộc đồ thị hàm số $y=\frac{\sqrt{{{x}^{2...

Điểm nào sau đây không thuộc đồ thị hàm số $y=\frac{\sqrt{{{x}^{2}}-4x+4}}{x}$.
0
votes
1answers
91 views

Cho hàm số $f\left( x \right)=\left\{ \begin{array}{*{35}{l}}  ...

Cho hàm số $f\left( x \right)=\left\{ \begin{array}{*{35}{l}}   \frac{2}{x-1} & x\in \left( -\infty ;0 \right)  \\  \sqrt{x+1} & x\in \left[ 0;2 \right]  \\   {{x}^{2}}-1 & x\in \left( 2;5 \right]  \\\end{array} \right.$. Tính $f\left( 4 \right)$.
0
votes
1answers
59 views

Cho hàm số $f\left( x \right)=\left\{ \begin{array}{*{35}{l}}\fra...

Cho hàm số $f\left( x \right)=\left\{ \begin{array}{*{35}{l}}\frac{2\sqrt{x+2}-3}{x-1} & x\ge 2  \\   {{x}^{2}}\text{+1} & x\end{array} \right.$. Tính $P=f\left( 2 \right)+f\left( -2 \right)$.
0
votes
1answers
53 views

Tập xác định  của hàm số $y=\sqrt{1+x}$ là

Tập xác định  của hàm số $y=\sqrt{1+x}$ là
0
votes
1answers
48 views

Cho hàm số $y={{x}^{2}}+\sqrt{x-3}$ điểm nào thuộc đồ thị của hàm...

Cho hàm số $y={{x}^{2}}+\sqrt{x-3}$ điểm nào thuộc đồ thị của hàm số đã cho:
0
votes
1answers
54 views

Cho hàm số:$y=f\left( x \right)=\left\{ \begin{align}  &...

Cho hàm số:$y=f\left( x \right)=\left\{ \begin{align}  & 2x-1,\text{ }x>0 \\ & 3{{x}^{2}},\text{ }x\le 0 \\\end{align} \right.$. Giá trị của biểu thức $P=f\left( -1 \right)+f\left( 1 \right)$ là:
0
votes
1answers
53 views

Tìm tập xác định $\text{D}$ của hàm số $y=\frac{3x-1}{2x-2}$.

Tìm tập xác định $\text{D}$ của hàm số $y=\frac{3x-1}{2x-2}$.
0
votes
1answers
52 views

Tìm tập xác định $\text{D}$ của hàm số $y=\sqrt{x+2}-\sqrt{x+3}$.

Tìm tập xác định $\text{D}$ của hàm số $y=\sqrt{x+2}-\sqrt{x+3}$.
0
votes
1answers
57 views

Tìm tập xác định $\text{D}$ của hàm số $y=\sqrt{6-x}+\frac{2x+1}{...

Tìm tập xác định $\text{D}$ của hàm số $y=\sqrt{6-x}+\frac{2x+1}{1+\sqrt{x-1}}$.
0
votes
1answers
50 views

Cho hàm số $f\left( x \right)=4-3x$. Khẳng định nào sau đây đúng?

Cho hàm số $f\left( x \right)=4-3x$. Khẳng định nào sau đây đúng?
0
votes
1answers
47 views
0
votes
1answers
55 views
0
votes
1answers
42 views

Cho hàm số $y=2{{x}^{4}}+x+5$, mệnh đề nào sau đây đúng

Cho hàm số $y=2{{x}^{4}}+x+5$, mệnh đề nào sau đây đúng
0
votes
1answers
62 views

Cho hàm số $f\left( x \right)={{x}^{2}}-\left| x \right|$. Khẳng...

Cho hàm số $f\left( x \right)={{x}^{2}}-\left| x \right|$. Khẳng định nào sau đây là đúng.

Thành Viên Tích Cực

  • 1. nguyễn xuân hưng phú
  • 2. Lê Tiến Lượng
  • 3. Phạm Thị Ngọc Anh
  • 4. Ngô
  • 5. Trần Thị Nhung
  • 6. Nguyễn Thị Diệp Anh
  • 7. Nguyễn Thị Ngọc Linh
  • 8. nguyễn trung kiên
  • 9.
  • 10. nguyễn trung kiên
Chào năm học mới
Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy