FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12
 1. Trang chủ
 2. Ôn thi vào lớp 10
 3. Toán
 4. Luyện thi vào 10 môn Toán (Hệ công lập)
 5. Hệ số góc của đường thẳng ( Tiếp)

Hệ số góc của đường thẳng ( Tiếp)

Vui lòng đăng nhập để xem nội dung này

 • Group trao đổi bài
 • Fanpage trung tâm
 • Tư vấn qua Zalo
 • Phản hồi qua 0832.64.64.64
 • HỆ SỐ GÓC CỦA ĐƯỜNG THẲNG (TIẾP)

  BÀI TẬP

  Dạng 3: Tìm hệ số góc của đường thẳng khi biết nó song song hoặc vuông góc với đường thẳng khác.

  Phương pháp:

  $({{d}_{1}})y={{a}_{1}}x+{{b}_{1}}$

  $({{d}_{2}})y={{a}_{2}}x+{{b}_{2}}$

  (1) ${{d}_{1}}//{{d}_{2}}\to \left\{ \begin{align}& {{a}_{1}}={{a}_{2}} \\ & {{b}_{1}}\ne {{b}_{2}} \\ \end{align} \right.$

  (2) ${{d}_{1}}\bot {{d}_{2}}\to {{a}_{1}}.{{a}_{2}}=-1$

  VD 1: Cho hai đường thẳng:

  (d) y = -x+m

  (d’) $y=({{m}^{2}}-2)x+3$

  Tìm m để d // d’

  Giải:

  Để d // d’ thì

  $-1={{m}^{2}}-2$

  $\Leftrightarrow {{m}^{2}}=1$

  $\Leftrightarrow m=\pm 1$

  Vậy với $m=\pm 1$thì d // d’.

  VD 2: Tìm m để đường thẳng (${{d}_{1}}$)y=(m-1)x+3 song song với đường thẳng (${{d}_{1}}$)y=2x+1

  Giải:

  Để ${{d}_{1}}//{{d}_{2}}$thì

  $m-1=2$

  $\Leftrightarrow m=3$

  Vậy với m = 3 thì ${{d}_{1}}//{{d}_{2}}$

  VD 3: Lập phương trình đường thẳng đi qua 2 điểm A(-5;-10), B(-1;5)

  Giải:

  Gọi đường thẳng cần lập có dạng: y=ax+b(a$\ne $0)

  Hệ số góc: $a=\frac{{{y}_{2}}-{{y}_{1}}}{{{x}_{2}}-{{x}_{1}}}=\frac{5-(-10)}{-1-(-5)}=\frac{15}{4}$

  $\to y=\frac{15}{4}x+b$

  Do A(-5;-10) thuộc đường thẳng nên

  $-10=\frac{15}{4}.(-5)+b\to b=\frac{35}{4}$

  Vậy phương trình đường thẳng là: $y=\frac{15}{4}x+\frac{35}{4}$

   

  Xem thêm

  Bình luận

  ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC

  1. Bài Giảng Học Thử

  2. CHUYÊN ĐỀ 1: CĂN THỨC

  3. CHUYÊN ĐỀ 2: HÀM SỐ BẬC NHẤT

  4. CHUYÊN ĐỀ 3: HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC

  5. CHUYÊN ĐỀ 4: ĐƯỜNG TRÒN.

  6. CHUYÊN ĐỀ 5: HÀM SỐ BẬC HAI

  7. CHUYÊN ĐỀ 6: PHƯƠNG TRÌNH

  8. CHUYÊN ĐỀ 7: PHƯƠNG TRÌNH VÔ TỈ

  9. CHUYÊN ĐỀ 8: HỆ PHƯƠNG TRÌNH

  10. CHUYÊN ĐỀ 9: GIẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP HPT.

  11. CHUYÊN ĐỀ 10: BẤT PHƯƠNG TRÌNH.

  12. CHUYÊN ĐỀ 11: TỨ GIÁC NỘI TIẾP

  Thời gian mở của
  Phục vụ 24/7
  Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy