VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Hệ số góc của đường thẳng ( Tiếp)

Vui lòng đăng nhập để thực hiện hành động này !

HỆ SỐ GÓC CỦA ĐƯỜNG THẲNG (TIẾP)

BÀI TẬP

Dạng 3: Tìm hệ số góc của đường thẳng khi biết nó song song hoặc vuông góc với đường thẳng khác.

Phương pháp:

$({{d}_{1}})y={{a}_{1}}x+{{b}_{1}}$

$({{d}_{2}})y={{a}_{2}}x+{{b}_{2}}$

(1) ${{d}_{1}}//{{d}_{2}}\to \left\{ \begin{align}& {{a}_{1}}={{a}_{2}} \\ & {{b}_{1}}\ne {{b}_{2}} \\ \end{align} \right.$

(2) ${{d}_{1}}\bot {{d}_{2}}\to {{a}_{1}}.{{a}_{2}}=-1$

VD 1: Cho hai đường thẳng:

(d) y = -x+m

(d’) $y=({{m}^{2}}-2)x+3$

Tìm m để d // d’

Giải:

Để d // d’ thì

$-1={{m}^{2}}-2$

$\Leftrightarrow {{m}^{2}}=1$

$\Leftrightarrow m=\pm 1$

Vậy với $m=\pm 1$thì d // d’.

VD 2: Tìm m để đường thẳng (${{d}_{1}}$)y=(m-1)x+3 song song với đường thẳng (${{d}_{1}}$)y=2x+1

Giải:

Để ${{d}_{1}}//{{d}_{2}}$thì

$m-1=2$

$\Leftrightarrow m=3$

Vậy với m = 3 thì ${{d}_{1}}//{{d}_{2}}$

VD 3: Lập phương trình đường thẳng đi qua 2 điểm A(-5;-10), B(-1;5)

Giải:

Gọi đường thẳng cần lập có dạng: y=ax+b(a$\ne $0)

Hệ số góc: $a=\frac{{{y}_{2}}-{{y}_{1}}}{{{x}_{2}}-{{x}_{1}}}=\frac{5-(-10)}{-1-(-5)}=\frac{15}{4}$

$\to y=\frac{15}{4}x+b$

Do A(-5;-10) thuộc đường thẳng nên

$-10=\frac{15}{4}.(-5)+b\to b=\frac{35}{4}$

Vậy phương trình đường thẳng là: $y=\frac{15}{4}x+\frac{35}{4}$

 

Xem thêm

Bình luận

ĐỀ CƯƠNG KHOÁ HỌC

1. Bài Giảng Học Thử

2. CHUYÊN ĐỀ 1: CĂN THỨC

3. CHUYÊN ĐỀ 2: HÀM SỐ BẬC NHẤT

4. CHUYÊN ĐỀ 3: HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC

5. CHUYÊN ĐỀ 4: ĐƯỜNG TRÒN.

6. CHUYÊN ĐỀ 5: HÀM SỐ BẬC HAI

7. CHUYÊN ĐỀ 6: PHƯƠNG TRÌNH

8. CHUYÊN ĐỀ 7: PHƯƠNG TRÌNH VÔ TỈ

9. CHUYÊN ĐỀ 8: HỆ PHƯƠNG TRÌNH

10. CHUYÊN ĐỀ 9: Giải bài toán bằng cách lập phương trình - Hệ phương trình

11. CHUYÊN ĐỀ 10: BẤT PHƯƠNG TRÌNH.

12. CHUYÊN ĐỀ 11: TỨ GIÁC NỘI TIẾP

/chung-minh-duong-thang-luon-di-qua-diem-co-dinh-bh28069.html
Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy