VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Bạn Liên có số bút chì màu bằng 9 cộng với số nhỏ nhất có hai chữ số. Bạn Giang có ít hơn bạn Liên 3 bút chì màu. Hỏi bạn Giang có bao nhiêu bút chì màu?

Đề vio năm 2016 - 2017

Câu hỏi liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy