Cho hình tam giác ABC. Trên AB lấy điểm...

0

Cho hình tam giác ABC. Trên AB lấy điểm D sao cho BD = $\frac{1}{4}$AB. Trên AC lấy điểm E sao cho CE = $\frac{1}{5}$AC. Nối BE và CD cắt nhau tại M. Biết diện tích hình tam giác ABC là 49,6cm$^{2}$. Tính diện tích tam giác AMB.

1 Trả Lời

Lưu ý khi trả lời:

- Cần có tài khoản trước khi gửi bình luận.

- Trả lời giúp bạn cũng là giúp mình.

- Trả lời theo nội dung câu hỏi không bình luận lan man lạc chủ đề.

- Gửi câu trả lời phải rõ ràng, viết tiếng Việt có dấu.

- Trả lời có đính kèm liên kết tới website khác sẽ bị ban vĩnh viễn.

- Vi phạm chính sách sẽ dẫn tới việc bị dừng tất cả dịch vụ sử dụng tại website.

 • 0

  Kẻ CH và DK vuông góc với BE.
  Ta có:
  ${{S}_{ABE}}=\frac{4}{5}{{S}_{ABC}}$ (chung đường cao hạ từ B, đáy AE = $\frac{4}{5}$AC) $\Rightarrow {{S}_{BEC}}=\frac{1}{5}{{S}_{ABC}}$
  ${{S}_{DBE}}=\frac{1}{4}{{S}_{ABE}}=\frac{1}{4}\times \frac{4}{5}{{S}_{ABC}}=\frac{1}{5}{{S}_{ABC}}$ ($\Delta DBE$ và $\Delta ABE$chung đường cao hạ từ E, đáy BD = $\frac{1}{4}$AB)
  $\Rightarrow {{S}_{BEC}}={{S}_{DBE}}$ mà hai tam giác có chúng đáy BE $\Rightarrow $ chiều cao CH = DK
  $\Delta $DBM và $\Delta $CBM chung đáy BM, đường cao DK = CK $\Rightarrow {{S}_{DBM}}={{S}_{CBM}}$
  Mà hai tam giác này có chung đường cao từ B $\Rightarrow $ đáy DM = MC
  $\Rightarrow {{S}_{ADM}}=\frac{1}{2}{{S}_{ADC}}=\frac{1}{2}\times \frac{3}{4}{{S}_{ABC}}=\frac{3}{8}{{S}_{ABC}}$ ($\Delta ADC$ và $\Delta ABC$chung đường cao hạ từ C, đáy AD = $\frac{3}{4}$AB)

  ${{S}_{ABM}}=\frac{4}{3}{{S}_{ADM}}=\frac{4}{3}\times \frac{3}{8}{{S}_{ABC}}=\frac{1}{2}{{S}_{ABC}}=24,8c{{m}^{2}}$ ($\Delta ABM$ và $\Delta ADM$chung đường cao hạ từ M, đáy AB = $\frac{4}{3}$AD)


  Trả lời hỏi đáp

  Trả lời lúc: 01-03-2021 10:06

  Nhung Trần Nhung Trần