VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Cho số hưu tỉ a/b với a,b thuộc Z; b > 0. Chứng minh rằng:

-Nếu có a0 thì a/b < a+c/b+c

-Nếu có a>b thì a/b > a+c/b+c

SỐ THỰC, SỐ HỮU TỈ

Câu hỏi liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy