Câu hỏi của Vinastudy - Hệ Thống Giáo Dục Trực Tuyến - Toán lớp 1 | Học trực tuyến Gửi Câu Hỏi

0

Fill in the missing number:


20; 40; …..; 80

1 Trả Lời 1

Lưu ý khi trả lời:

- Cần có tài khoản trước khi gửi bình luận.

- Trả lời giúp bạn cũng là giúp mình.

- Trả lời theo nội dung câu hỏi không bình luận lan man lạc chủ đề.

- Gửi câu trả lời phải rõ ràng, viết tiếng Việt có dấu.

- Trả lời có đính kèm liên kết tới website khác sẽ bị ban vĩnh viễn.

- Vi phạm chính sách sẽ dẫn tới việc bị dừng tất cả dịch vụ sử dụng tại website

0

Bài giải:


( Điền số còn thiếu vào chỗ trống sau : 20 ; 40; ..... ; 80 ? )


Quy luật : Kể từ số thứ hai trở đi, số liền sau bằng số liền trước cộng với 20 


Vậy số cần điền vào chỗ trống là : 40 + 20 = 60

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy