VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Tất Cả Câu Hỏi Gửi Câu Hỏi

0
votes
1answers
4 views

Số thích hợp điền vào chỗ(…) 634 = 600+….+4 Trả lời: số cần tìm...

Số thích hợp điền vào chỗ(…) 634 = 600+….+4 Trả lời: số cần tìm là…
0
votes
0answers
5 views

Một hình vuông có chu vi 32 cm. Hỏi diện tích của hình vuông đó...

Một hình vuông có chu vi 32 cm. Hỏi diện tích của hình vuông đó bằng bao nhiêu? Diện tích hình vuông là: 
0
votes
0answers
6 views

Một miếng đất hình vuông, sau khi mở rộng về một phía thêm 8m thì...

Một miếng đất hình vuông, sau khi mở rộng về một phía thêm 8m thì được một hình chữ nhật có chu vi 116m. Hỏi sau khi mở rộng, miếng đất có diện tích là bao nhiêu? Sau khi mở rộng, miếng đất có diện tích là:
0
votes
1answers
5 views

Một miếng bìa hình chữ nhật có chu vi 96 cm, nếu giảm chiều dài...

Một miếng bìa hình chữ nhật có chu vi 96 cm, nếu giảm chiều dài 13 cm và giảm chiều rộng 5 cm thì được một hình vuông. Hỏi miếng bìa hình chữ nhật đó có diện tích bằng bao nhiêu? Diện tích miếng bìa hình chữ nhật là:
0
votes
0answers
8 views

Tìm diện tích của một hình chữ nhật có chiều rộng 26 cm và có chu...

Tìm diện tích của một hình chữ nhật có chiều rộng 26 cm và có chu vi gấp 3 lần chiều dài? Diện tích hình chữ nhật là:
0
votes
1answers
10 views

Một miếng bìa hình chữ nhật có chu vi 150 cm, nếu giảm chiều dài...

Một miếng bìa hình chữ nhật có chu vi 150 cm, nếu giảm chiều dài 23 cm và giảm chiều rộng 8 cm thì được một hình vuông. Hỏi miếng bìa hình chữ nhật đó có diện tích bằng bao nhiêu? Diện tích miếng bìa hình chữ nhật là:............cm2
0
votes
0answers
7 views

Hình chữ nhật có chiều dài 50m, chiều rộng hình chữ nhật bằng...

Hình chữ nhật có chiều dài 50m, chiều rộng hình chữ nhật bằng cạnh hình vuông có chu vi 160m. Tính  chu vi hình chữ nhật đó ? Chu vi hình chữ nhật là:
0
votes
0answers
4 views

Một hình chữ nhật có chu vi bằng 160m, chiều dài là 50m. Chiều...

Một hình chữ nhật có chu vi bằng 160m, chiều dài là 50m. Chiều rộng hình chữ nhật là bao nhiêu ? Chiều rộng của hình chữ nhật là:
0
votes
0answers
4 views

Một hình chữ nhật có chu vi bằng 80m, chiều dài là 30m. Chiều...

Một hình chữ nhật có chu vi bằng 80m, chiều dài là 30m. Chiều rộng hình chữ nhật là bao nhiêu ? Chiều rộng của hình chữ nhật là:............m
0
votes
0answers
6 views

Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều rộng bằng 120m, chiều dài...

Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều rộng bằng 120m, chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. Chu vi thửa ruộng hình chữ nhật đó là bao nhiêu mét ? Chu vi thửa ruộng đó là:
0
votes
0answers
8 views

Hình chữ nhật có chiều dài 45m, chiều rộng hình chữ nhật bằng...

Hình chữ nhật có chiều dài 45m, chiều rộng hình chữ nhật bằng cạnh hình vuông có chu vi 100m. Tính  chu vi hình chữ nhật đó ? Chu vi hình chữ nhật là:
0
votes
0answers
4 views

Một hình chữ nhật có chu vi bằng 160m, chiều dài là 50m. Chiều...

Một hình chữ nhật có chu vi bằng 160m, chiều dài là 50m. Chiều rộng hình chữ nhật là bao nhiêu ? Chiều rộng của hình chữ nhật là:
0
votes
0answers
5 views

Một khu đất hình chữ nhật có chiều rộng dài 6m, chiều dài gấp 6...

Một khu đất hình chữ nhật có chiều rộng dài 6m, chiều dài gấp 6 lần chiều rộng. Tính chu vi của khu đất đó ? Chu vi của khu đất là:
0
votes
0answers
11 views

Một hình chữ nhật có chiều dài 40cm, chiều rộng bằng...

Một hình chữ nhật có chiều dài 40cm, chiều rộng bằng $\frac{1}{5}$  chiều dài. Tính diện tích hình chữ nhật ấy. Diện tích hình chữ nhật là:..........cm2.
0
votes
0answers
4 views

Một mảnh bìa hình chữ nhật có diện tích là 24cm2. Biết chiều rộng...

Một mảnh bìa hình chữ nhật có diện tích là 24cm2. Biết chiều rộng của hình chữ nhật đó là 3cm. Tính chu vi của hình chữ nhật đó. Chu vi hình chữ nhật là:
0
votes
0answers
7 views

Một mảnh bìa hình chữ nhật có diện tích là 30cm2. Biết chiều rộng...

Một mảnh bìa hình chữ nhật có diện tích là 30cm2. Biết chiều rộng của hình chữ nhật đó là 5cm. Tính chu vi của hình chữ nhật đó. Chu vi hình chữ nhật là:
0
votes
0answers
4 views

Một mảnh bìa hình chữ nhật có diện tích là 50cm2. Biết chiều rộng...

Một mảnh bìa hình chữ nhật có diện tích là 50cm2. Biết chiều rộng của hình chữ nhật đó là 5cm. Tính chu vi của hình chữ nhật đó. Chu vi hình chữ nhật là:
0
votes
0answers
6 views

Một mảnh bìa hình chữ nhật có diện tích là 50cm2. Biết chiều rộng...

Một mảnh bìa hình chữ nhật có diện tích là 50cm2. Biết chiều rộng của hình chữ nhật đó là 5cm. Tính chu vi của hình chữ nhật đó. Chu vi của mảnh bìa là:
0
votes
0answers
4 views

Một khu đất hình chữ nhật có chiều rộng dài 10m, chiều dài gấp 5...

Một khu đất hình chữ nhật có chiều rộng dài 10m, chiều dài gấp 5 lần chiều rộng. Tính chu vi của khu đất đó ? Chu vi của khu đất là:
0
votes
0answers
6 views

Một hình chữ nhật có chiều dài 2dm8cm, chiều dài gấp 4 lần chiều...

Một hình chữ nhật có chiều dài 2dm8cm, chiều dài gấp 4 lần chiều rộng. Diện tích hình chữ nhật là bao nhiêu ? Diện tích của hình chữ nhật là:
0
votes
0answers
4 views

Một hình chữ nhật có chu vi bằng chu vi hình vuông cạnh 9cm. Biết...

Một hình chữ nhật có chu vi bằng chu vi hình vuông cạnh 9cm. Biết chiều dài hình chữ nhật bằng 10cm. Diện tích hình chữ nhật là bao nhiêu ? Diện tích của hình chữ nhật là:
0
votes
1answers
5 views

Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều rộng bằng 90m, chiều dài...

Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều rộng bằng 90m, chiều dài gấp 2 lần chiều rộng. Chu vi thửa ruộng hình chữ nhật đó là bao nhiêu mét ? Chu vi thửa ruộng đó là:
0
votes
0answers
9 views

Hình chữ nhật có chiều dài 60m, chiều rộng hình chữ nhật bằng...

Hình chữ nhật có chiều dài 60m, chiều rộng hình chữ nhật bằng cạnh hình vuông có chu vi 120m. Tính  chu vi hình chữ nhật đó ? Chu vi hình chữ nhật là:
0
votes
0answers
3 views

Một hình chữ nhật có chiều rộng dài 8m, chiều dài gấp 5 lần chiều...

Một hình chữ nhật có chiều rộng dài 8m, chiều dài gấp 5 lần chiều rộng. Tính chu vi của hình chữ nhật đó ? Chu vi của khu đất là:
0
votes
1answers
10 views

Một hình chữ nhật có chiều dài 3dm6cm, chiều dài gấp 4 lần chiều...

Một hình chữ nhật có chiều dài 3dm6cm, chiều dài gấp 4 lần chiều rộng. Diện tích hình chữ nhật là bao nhiêu ? Diện tích của hình chữ nhật là:...........cm2
Chào năm học mới
Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy