Bài 8: Luyện tập phép cộng (không nhớ) trong phạm vi 20 – Trang 17 – SGK Tập 1

Vui lòng đăng nhập để xem bài học!

Đề cương khoá học

1. Chủ đề 1: Ôn tập lớp 1 – Phép cộng, phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 20

2. Chủ đề 2: Phép cộng, phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 100

3. Chủ đề 3: Phép nhân, phép chia

4. Chủ đề 4: Các số trong phậm vi 1000. Phép cộng, phép trừ trong phạm vi 1000