Bài 18: Thu thập – Kiểm đếm – Trang 78 – SGK Tập 2

Vui lòng đăng nhập để xem bài học!

Đề cương khoá học

1. Chủ đề 1: Ôn tập lớp 1 – Phép cộng, phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 20

2. Chủ đề 2: Phép cộng, phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 100

3. Chủ đề 3: Phép nhân, phép chia

4. Chủ đề 4: Các số trong phậm vi 1000. Phép cộng, phép trừ trong phạm vi 1000