Dạng 5: Dạng toán liên quan đến dung dịch

Vui lòng đăng nhập để xem bài học!

Bài 1: Một bình đựng 400g dung dịch nước muối chứa 20% là muối. Phải đổ thêm vào bình đó bao nhiêu gam nước lã để được một bình nước muối chứa 10% muối ?

Bài giải:

Dung dịch nước muối = nước + muối

Lượng muối chứa trong 400g dung dịch nước muối 20% là:

400 x 20% = 80 (g)

Khối lượng dung dịch nước muối 10% là:

80 : 10% = 800 (g)

Khối lượng nước lã đổ vào là:

800 – 400 = 400 (g)

Đáp số: 400g

Bài 2:  Khi thêm 1 lít vào dung dịch dấm chua pha nước ta được dung dịch mới có nồng độ 20% dấm. thêm tiếp 1 lít dấm vào dung dịch mới ở trên ta có dung dịch $33\frac{1}{3}$ % dấm. Nồng độ dấm trong dung dịch lúc đầu là bao nhiêu ?

Bài giải:

Gọi số lít dung dịch dấm lúc đầu là X (lít) X > 0

Số lít dấm trong dung dịch khi thêm vào 1 lít nước là:

20% x (X + 1) (lít)

Số dấm trong dung dịch dấm khi thêm vào 1 lít dấm là:

$\frac{100}{3}$% x (X + 1 + 1) = $\frac{100}{3}$% x (X + 2) (lít)

Ta có:

20% x (X + 1) = $\frac{100}{3}$% x (X + 2)

20% x X + 20% + 100% = $\frac{100}{3}$% x X + $\frac{200}{3}$%

$\frac{40}{3}$% x X = $\frac{160}{3}$ %

X = 4 (lít)

Số lít dấm trong dung dịch lúc đầu là:

20% x (4 + 1) = 1 (lít)

Nồng độ dấm trong dung dịch lúc đầu là:

1 : 4 = 25%

Đáp số: 25%

Đề cương khoá học

1. Bài giảng học thử

2. Chuyên đề : Phân số - Các phép toán phân số

3. Chuyên đề : 3 dạng toán về phân số

4. Chuyên đề: Hai tỉ số

5. Chuyên đề : Hình học

6. Chuyên đề : Tỉ số phần trăm

7. Chuyên đề : Tỉ lệ thuận thuận - tỉ lệ nghịch

8. Chuyên đề : Toán Khử

9. Chuyên đề : Giả thiết tạm

10. Chuyên đề : Chuyển động

11. Chuyên đề : Cấu tạo số

12. Chuyên đề: Dãy số - Dãy số cách đều

13. Chuyên đề: Một số bài toán về số tự nhiên và số thập phân