Bài toán giả thiết tạm giải bằng PP rút về đơn vị

Vui lòng đăng nhập để xem bài học!

Bài 1:

Để đặt ống dẫn nước trên một đoạn đường có thể dùng 50 ống dài hoặc 80 ống ngắn. Do đặt cả 2 loại nên đã dùng 62 ống. Tính số ống mỗi loại ?

Bài giải:

Coi đoạn đường là 1 đơn vị

1 ống dài chiếm:

1 : 50 = 1/50 (đoạn đường)

1 ống ngắn chiếm:

1 : 80 = 1/80 (đoạn đường)

Giả sử 62 ống đều là ống dài khi đó đoạn đường tăng thêm:

62 x 1/50 – 1 = 12/50 (đoạn đường)

Số ống ngắn:

12/50 : (1/50 – 1/80) = 32 (ống)

Số ống dài:

62 – 32 = 30 (ống)

Bài 2:

Một sọt có thể đựng đầy 14kg táo hoặc 21kg mận. Người ta đổ đầy sọt cả táo và mận. Tính ra sọt nặng 18kg và giá tiền cả sọt là 300 000 đồng. Tính giá tiền 1 kg táo và 1 kg mận biết trong 18kg đó số tiền táo và mận bằng nhau ?

Bài giải:

Coi cả sọt là 1 đơn vị

1kg táo chiếm:

1 : 14 = 1/14 (sọt)

1kg mận chiếm:

1 : 21 = 1/21 (sọt)

Số kg mận là:

(18 x 1/14 – 1) : (1/14 – 1/21) = 12 (kg)

Số kg táo là:

18 – 12 = 6 (kg)

Giá tiền 1 kg táo là:

300000 : 2 : 6 = 25000 (đồng)

Giá tiền 1 kg mận là:

300000 : 2 : 12 = 12500 (đồng)

Đề cương khoá học

1. Bài giảng học thử

2. Chuyên đề : Phân số - Các phép toán phân số

3. Chuyên đề : 3 dạng toán về phân số

4. Chuyên đề: Hai tỉ số

5. Chuyên đề : Hình học

6. Chuyên đề : Tỉ số phần trăm

7. Chuyên đề : Tỉ lệ thuận thuận - tỉ lệ nghịch

8. Chuyên đề : Toán Khử

9. Chuyên đề : Giả thiết tạm

10. Chuyên đề : Chuyển động

11. Chuyên đề : Cấu tạo số

12. Chuyên đề: Dãy số - Dãy số cách đều

13. Chuyên đề: Một số bài toán về số tự nhiên và số thập phân