Dạng 4: Tỉ số phần trăm liên quan đến bài toán năng suất

Vui lòng đăng nhập để xem bài học!

1-Kiến thức cần nhớ:

Năng suất = khối lượng công việc : thời gian

Công việc = năng suất x thời gian

Thời gian = công việc : số người

2-Bài tập:

Bài 1: Do ống nước bị tắc nên sức chảy giảm 60%. Hỏi thời gian chảy đầy bể phải tăng bao nhiêu phần trăm ?

Bài giải:

Coi năng suất, thời gian, công việc ban đầu là 100%

Thì lúc sau:

Năng suất: 100% - 60% = 40% (năng suất lúc đầu)

Công việc: 100% (công việc ban đầu)

Thời gian: 100% : 40% = 250% (thời gian lúc đầu)

Thời gian lúc sau tăng: 250% - 100% = 150% (thời gian lúc đầu)

Đáp số: 150%

Bài 2:

Khối lượng công việc tăng 80% nhưng năng suất lao động chỉ tăng 20%. Hỏi phải tăng số công nhân lên bao nhiêu phần trăm ?

Bài giải:

Coi công việc, số công nhân, năng suất lúc đầu là 100%

Lúc sau:

Công việc: 100% + 80% = 180% (công việc lúc đầu)

Năng suất: 100% + 20% = 120% (năng suất lúc đầu)

Số công nhân: 180% : 120% = 150% (số công nhân lúc đầu)

Số công nhân tăng: 150% - 100% = 50% (số công nhân lúc đầu)

Đáp số: 50%

Bài 3: Một sản phẩm trong siêu thị ngày đầu được bán với giá 200000 đồng. Hôm sau hạ giá nên số người mua sản phẩm đó tăng thêm 25%, doanh thu tăng thêm 12,5% so với ngày đầu. Hỏi giá sản phẩm đó ngày hôm sau là bao nhiêu tiền ?

Bài giải:

Doanh thu = giá tiền 1 sản phẩm x số người mua

Coi giá tiền 1 sản phẩm, số người mua, doanh thu lúc đầu là 100%

Lúc sau:

Số người mua: 100% + 25% = 125% (số người mua lúc đầu)

Doanh thu: 100% + 12,5% = 112,5% (doanh thu ngày đầu)

Giá sản phẩm: 112,5% :125% = 90% (giá lúc đầu)

Giá sản phẩm ngày hôm sau là:

200000 x 90% = 180000 (đồng)

Đáp số: 180000 đồng

Đề cương khoá học

1. Bài giảng học thử

2. Chuyên đề : Phân số - Các phép toán phân số

3. Chuyên đề : 3 dạng toán về phân số

4. Chuyên đề: Hai tỉ số

5. Chuyên đề : Hình học

6. Chuyên đề : Tỉ số phần trăm

7. Chuyên đề : Tỉ lệ thuận thuận - tỉ lệ nghịch

8. Chuyên đề : Toán Khử

9. Chuyên đề : Giả thiết tạm

10. Chuyên đề : Chuyển động

11. Chuyên đề : Cấu tạo số

12. Chuyên đề: Dãy số - Dãy số cách đều

13. Chuyên đề: Một số bài toán về số tự nhiên và số thập phân