Trên - Dưới. Phải - Trái. Trước - Sau. Ở giữa (trang 6, 7 - SGK)

Gửi câu hỏi Báo lỗi Học bài tiếp theo

Đề cương khoá học

1. Chủ đề 1: Các số đến 10

2. Chủ đề 2: Phép cộng, phép trừ trong phạm vi 10

3. Chủ đề 3: Các số trong phạm vi 100

4. Chủ đề 4: Phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100