Các số 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80,90 ( Trang 94 – SGK )

Vui lòng đăng nhập để xem bài học!

Đề cương khoá học

1. Chủ đề 1: Các số đến 10

2. Chủ đề 2: Phép cộng, phép trừ trong phạm vi 10

3. Chủ đề 3: Các số trong phạm vi 100

4. Chủ đề 4: Phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100