Lớn hơn, dấu >. Bé hơn, dấu <. Bằng nhau, dấu = (trang 24, 25 - SGK)

Vui lòng đăng nhập để xem bài học!

Đề cương khoá học

1. Chủ đề 1: Các số đến 10

2. Chủ đề 2: Phép cộng, phép trừ trong phạm vi 10

3. Chủ đề 3: Các số trong phạm vi 100

4. Chủ đề 4: Phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100