Đề kiểm tra chất lượng tháng 8 môn Toán lớp 5

Chia sẻ nếu thấy tài liệu này có ích!

Vianstudy.vn gửi tới các em học sinh đề kiểm tra chất lượng tháng 8 môn Toán lớp 5.

Phần 1: Trắc nhiệm (10 điểm):  Học sinh ghi kết quả vào cột đáp án

Câu

Nội dung

Đáp án

1

Tìm x biết:

$x\times \frac{2}{3}-\frac{2}{3}+\frac{3}{4}=\frac{9}{12}$

 

2

So sánh hai phân số: $\frac{2000}{2001}$ và $\frac{2001}{2003}$ ?

 

3

Tính : A =\[\frac{1}{3}+\frac{1}{9}+\frac{1}{27}+\frac{1}{81}+\frac{1}{243}+\frac{1}{729}\]

 

4

Cho phân số$\frac{23}{57}$ . Hỏi phải thêm ở tử số và bớt ở mẫu số với cùng một số nào để được phân số có giá trị bằng $\frac{3}{5}$  ?             

 

5

Cứ 10 ô tô chở được 40 thùng hàng. Hỏi cần bao nhiêu ô tô để chở hết 52 thùng hàng ?

 

6

Hiệu hai số bằng 810, tổng hai số bằng 5 lần số bé. Tìm hai  số đó?

 

7

Hiện nay mẹ hơn con 28 tuổi. Sau 3 năm nữa, tuổi mẹ gấp 5 lần tuổi con. Tính tuổi của mỗi người hiện nay ?

 

8

Tổng của hai số là 231. Nếu viết thêm chữ số 0 vào bên phải số thứ nhất thì được số thứ hai. Tìm hai số đó ?

 

9

 Tìm X biết:

(X + 1) + (X + 2) + (X + 3) + (X + 4) + (X + 5) = 45 ?

 

10

Có 10 bạn tham gia thi đấu cờ vua. Cứ hai bạn đấu với nhau một ván cờ. Hỏi có tất cả bao nhiêu ván cờ ?

 

 


Phần II) Tự luận (5 điểm): Học sinh trình bày lời giải chi tiết

Bài 1: Có 5 người may 15 cái áo mất 3 giờ. Hỏi 8 người may 32 cái áo như vậy mất bao lâu? ( biết năng suất mỗi người như nhau) ?

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Bài 2: Tỉ số học sinh nữ so với nam của một trường là $\frac{6}{5}$. Nếu chuyển đi 50 bạn nữ và nhận thêm 50 bạn nam thì tỉ số giữa học sinh nữ và nam là $\frac{5}{6}$ . Tính số học sinh nam, số học sinh nữ ban đầu của trường ?

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy