Các bài toán hình về diện tích

 Cộng đồng zalo giải đáo bài tập 

Các bạn học sinh tham gia nhóm zalo để trao đổi giải đáp bài tập nhé 

Con sinh năm 2009 https://zalo.me/g/cieyke829
Con sinh năm 2010 https://zalo.me/g/seyfiw173
Con sinh năm 2011 https://zalo.me/g/jldjoj592
Con sinh năm 2012 https://zalo.me/g/ormbwj717
Con sinh năm 2013 https://zalo.me/g/lxfwgf190
Con sinh năm 2014 https://zalo.me/g/bmlfsd967
Con sinh năm 2015 https://zalo.me/g/klszcb046

Chia sẻ nếu thấy tài liệu này có ích!

 CÁC BÀI TOÁN HÌNH VỀ DIỆN TÍCH

Bài 1. Cho tam giác $ABC$, trên $AB,AC$ lấy hai điểm $D,E$ sao cho $AD=2\times DB$ và $AE=EC.$ Tính diện tích tam giác $ADE$ biết diện tích tam giác $ABC$ bằng $180c{{m}^{2}}$

1

Lời giải

$AE=EC\Rightarrow {{S}_{ABE}}=\frac{1}{2}\times {{S}_{ABC}}=\frac{1}{2}\times 180=90c{{m}^{2}}$

$AD=2\times BD\Rightarrow {{S}_{ADE}}=\frac{2}{3}\times {{S}_{ABE}}=\frac{2}{3}\times 90=60c{{m}^{2}}$

Bài 2. Cho tam giác $ABC$. Trên $AC$ lấy điểm $E$ sao cho $AE=2\times EC.$ Lấy điểm I bất kì trên $BE$sao cho $IB=IE$. Tính diện tích tam giác $ABC$ biết diện tích tam giác $AIE$ bằng $20c{{m}^{2}}$.

2

Lời giải

$IE=IB\Rightarrow {{S}_{AIE}}=\frac{1}{2}\times {{S}_{ABE}}$

$AE=2\times EC\Rightarrow {{S}_{ABE}}=\frac{2}{3}\times {{S}_{ABC}}$

$\Rightarrow {{S}_{AIE}}=\frac{1}{2}\times \frac{2}{3}\times {{S}_{ABC}}$

$\Rightarrow {{S}_{AIE}}=\frac{1}{3}\times {{S}_{ABC}}$

$\Rightarrow {{S}_{ABC}}=3\times {{S}_{AIE}}=3\times 20=60c{{m}^{2}}$

Bài 3. Cho tam giác $ABC$, $D$ là điểm chính giữa của $BC$, $E$ là điểm chính giữa cạnh $AC$. $AD$ và $BE$ cắt nhau tại $I.$ Tính diện tích tam giác$IAE$ biết diện tích tam giác $ABC$ bằng $90c{{m}^{2}}$  

3

 

Lời giải

${{S}_{ABE}}={{S}_{ABD}}=\frac{1}{2}\times {{S}_{ABC}}=\frac{1}{2}\times 90=45c{{m}^{2}}$

$AE=EC\Rightarrow {{S}_{IAE}}={{S}_{AEC}}$

$\Rightarrow $ Đường cao hạ từ $A$ xuống $IE$ bằng đường cao hạ từ $C$ xuống $IE$

$\Rightarrow {{S}_{AIB}}={{S}_{BIC}}$

Mà ${{S}_{BIC}}=2\times {{S}_{BID}}$

$\Rightarrow {{S}_{AIB}}=2\times {{S}_{BID}}$

$\Rightarrow {{S}_{AIB}}=\frac{2}{3}\times {{S}_{ABD}}=\frac{2}{3}\times 45=30c{{m}^{2}}$

$\Rightarrow {{S}_{IAE}}={{S}_{ABE}}-{{S}_{AIB}}=45-30=15c{{m}^{2}}$

Bài 4. Cho tam giác $ABC$, đường cao $AH.$ Trên $AH$ lấy điểm $D$ sao cho $AD=2\times DH$. Biết $BH=4cm,\,BC=12cm.$ Tính tỉ số diện tích tam giác $BCD$ và diện tích tam giác $ABH$.

4

Lời giải

$BH=4cm=\frac{1}{3}\times 12cm=\frac{1}{3}\times BC$

$\Rightarrow {{S}_{BDH}}=\frac{1}{3}\times {{S}_{BDC}}$

$AD=2\times DH\Rightarrow {{S}_{BDH}}=\frac{1}{3}\times {{S}_{ABH}}$

$\Rightarrow \frac{{{S}_{BDC}}}{{{S}_{ABH}}}=1$ 

Bài 5. Cho tam giác $ABC$ có diện tích là $360{{m}^{2}}$. $E$ là điểm chính giữa của $BC$. Trên $AE$ lấy điểm $I$ ở chính giữa. $BI$ cắt $AC$ ở $D.$ Tính diện tích tam giác $AID$

 5

Lời giải

${{S}_{ABE}}={{S}_{AEC}}=\frac{1}{2}\times {{S}_{ABC}}=\frac{1}{2}\times 360=180{{m}^{2}}$

$AI=IE\Rightarrow {{S}_{ABI}}={{S}_{BIE}}=\frac{1}{2}\times {{S}_{ABE}}=\frac{1}{2}\times 180=90{{m}^{2}}$

${{S}_{BIE}}=\frac{1}{2}\times {{S}_{BIC}}$

$\Rightarrow {{S}_{ABI}}=\frac{1}{2}\times {{S}_{BIC}}$

$\Rightarrow $ Đường cao hạ từ A xuống BD bằng $\frac{1}{2}$ đường cao hạ từ C xuống BD

$\Rightarrow {{S}_{ABD}}=\frac{1}{2}\times {{S}_{BDC}}$

Mà ${{S}_{ABD}}+{{S}_{BCD}}={{S}_{ABC}}=360{{m}^{2}}$

$\Rightarrow {{S}_{ABD}}=\frac{1}{3}\times {{S}_{ABC}}=\frac{1}{3}\times 360=120{{m}^{2}}$

$\Rightarrow {{S}_{AID}}={{S}_{ABD}}-{{S}_{ABI}}=120-90=30{{m}^{2}}$

Bài 6. Cho tam giác $ABC$, trên $AC$ lấy điểm $N$ sao cho $AN=\frac{1}{4}\times AC$, trên $BC$ lấy điểm $M$ sao cho $BM=MC.$ Kéo dài $AB$ và $MN$ cắt nhau ở $P$. Tính diện tích tam giác $ABC$ biết diện tích tam giác $APN$ bằng $100c{{m}^{2}}$

6_1

Lời giải

$BM=MC\Rightarrow {{S}_{BPM}}={{S}_{CPM}}$ và ${{S}_{BNM}}={{S}_{CMN}}$

$\Rightarrow {{S}_{BPM}}-{{S}_{BNM}}={{S}_{PMC}}-{{S}_{CMN}}$

$\Rightarrow {{S}_{BPN}}={{S}_{PNC}}$

$AN=\frac{1}{4}\times AC\Rightarrow {{S}_{PNC}}=3\times {{S}_{APN}}=3\times 100=300c{{m}^{2}}$

$\Rightarrow {{S}_{ABN}}={{S}_{BPN}}-{{S}_{APN}}=300-100=200c{{m}^{2}}$

$AN=\frac{1}{4}\times AC\Rightarrow {{S}_{ABC}}=4\times {{S}_{ABN}}=4\times 200=800c{{m}^{2}}$

Bài 7 (Đề thi vào lớp 6 môn Toán trường Hà Nội – Amsterdam 2006 – 2007)

Cho tam giác $ABC$ có diện tích bằng 18cm2. Biết $DA=2\times DB,\,\,EC=3\times EA,\,\,MC=MB$ (hình vẽ). Tính tổng diện tích hai tam giác $MDB$ và $MCE$.

7_1

Lời giải

$MB=MC\Rightarrow {{S}_{AMB}}={{S}_{AMC}}=\frac{1}{2}\times {{S}_{ABC}}=\frac{1}{2}\times 18=9c{{m}^{2}}$

$DA=2\times DB\Rightarrow DB=\frac{1}{3}\times AB$

$\Rightarrow {{S}_{BDM}}=\frac{1}{3}\times {{S}_{ABM}}=\frac{1}{3}\times 9=3c{{m}^{2}}$ 

$EC=3\times EA\Rightarrow EC=\frac{3}{4}\times AC$

$\Rightarrow {{S}_{MEC}}=\frac{3}{4}\times {{S}_{AMC}}=\frac{3}{4}\times 9=\frac{27}{4}c{{m}^{2}}$

$\Rightarrow {{S}_{MDB}}+{{S}_{MCE}}=3+\frac{27}{4}=\frac{39}{4}c{{m}^{2}}$

Bài 8 (Đề thi vào lớp 6 môn Toán trường Hà Nội – Amsterdam 2004 – 2005)

Trong hình vẽ bên có $NA=2\times NB,\,\,MC=2\times MB$ và diện tích tam giác $OAN$ là $8c{{m}^{2}}$. Tính diện tích $BNOM$.

8_2

Lời giải

${{S}_{ANC}}={{S}_{AMC}}=\frac{2}{3}\times {{S}_{ABC}}$

${{S}_{AON}}=2\times {{S}_{BON}}$

$\Rightarrow $ Đường cao hạ từ A xuống NC gấp 2 lần đường cao hạ từ B xuống NC

$\Rightarrow {{S}_{AOC}}=2\times {{S}_{BOC}}$

Mà ${{S}_{BOC}}=\frac{3}{2}\times {{S}_{OMC}}$ nên ${{S}_{AOC}}=2\times \frac{3}{2}\times {{S}_{OMC}}=3\times {{S}_{OMC}}$

$\Rightarrow {{S}_{AOC}}=\frac{3}{4}\times {{S}_{AMC}}=\frac{3}{4}\times {{S}_{ANC}}$

$\Rightarrow {{S}_{AON}}=\frac{1}{4}\times {{S}_{ANC}}$

$\Rightarrow {{S}_{ANC}}=8\times 4=32c{{m}^{2}}$

$\Rightarrow {{S}_{ABC}}=32:\frac{2}{3}=48c{{m}^{2}}$

$\Rightarrow {{S}_{ABM}}=\frac{1}{3}\times {{S}_{ABC}}=\frac{1}{3}\times 48=16c{{m}^{2}}$

$\Rightarrow {{S}_{BNOM}}={{S}_{ABM}}-{{S}_{AON}}=16-8=8c{{m}^{2}}$

Bài 9 (Đề thi vào lớp 6 môn Toán trường Hà Nội – Amsterdam 2003 – 2004)

Cho hình chữ nhật $ABCD$ có diện tích $144c{{m}^{2}}$ như hình vẽ. Trên $AB$ lấy điểm $E,$ trên $BC$ lấy điểm $F$. Các đoạn $EB=\frac{1}{3}\times AB,\,CF=\frac{1}{3}\times CB$. Tính diện tích tam giác $DEF$

9_1

Lời giải

${{S}_{ADE}}=\frac{1}{2}\times AE\times AD=\frac{1}{2}\times \frac{2}{3}\times AB\times AC=\frac{1}{3}\times {{S}_{ABCD}}=\frac{1}{3}\times 144=48c{{m}^{2}}$

${{S}_{DCF}}=\frac{1}{2}\times FC\times DC=\frac{1}{2}\times \frac{1}{3}\times BC\times DC=\frac{1}{6}\times {{S}_{ABCD}}=\frac{1}{6}\times 144=24c{{m}^{2}}$

${{S}_{EBF}}=\frac{1}{2}\times EB\times BF=\frac{1}{2}\times \frac{1}{3}\times AB\times \frac{2}{3}\times BC=\frac{1}{9}\times {{S}_{ABCD}}=\frac{1}{9}\times 144=16c{{m}^{2}}$

${{S}_{DEF}}={{S}_{ABCD}}-{{S}_{ADE}}-{{S}_{DCF}}-{{S}_{BEF}}=144-48-24-16=56c{{m}^{2}}$

Bài 10 (Đề thi vào lớp 6 môn Toán trường Hà Nội – Amsterdam 2001 – 2002)

Cho tam giác $ABC$ và các điểm $D,E,G,H$ sao cho $BD=\frac{1}{3}\times AB,\,\,AE=CG=\frac{1}{3}\times AC,\,\,CH=\frac{1}{3}\times BC.$ Tính diện tích $BDEGH$ biết diện tích tam giác $ABC$ bằng $180c{{m}^{2}}$

10_2

Lời giải

${{S}_{AEB}}={{S}_{BCG}}=\frac{1}{3}\times {{S}_{ABC}}=\frac{1}{3}\times 180=60c{{m}^{2}}$

${{S}_{ADE}}=\frac{2}{3}\times {{S}_{ABE}}=\frac{2}{3}\times 60=40c{{m}^{2}}$

${{S}_{GHC}}=\frac{1}{3}\times {{S}_{BCG}}=\frac{1}{3}\times 60=20c{{m}^{2}}$

$\Rightarrow {{S}_{BDEGH}}={{S}_{ABC}}-{{S}_{ADE}}-{{S}_{GHC}}=180-40-20=120c{{m}^{2}}$

 

 

 

 Cộng đồng zalo giải đáo bài tập 

Các bạn học sinh tham gia nhóm zalo để trao đổi giải đáp bài tập nhé 

Con sinh năm 2009 https://zalo.me/g/cieyke829
Con sinh năm 2010 https://zalo.me/g/seyfiw173
Con sinh năm 2011 https://zalo.me/g/jldjoj592
Con sinh năm 2012 https://zalo.me/g/ormbwj717
Con sinh năm 2013 https://zalo.me/g/lxfwgf190
Con sinh năm 2014 https://zalo.me/g/bmlfsd967
Con sinh năm 2015 https://zalo.me/g/klszcb046