Bài 39: Ôn tập các số và phép tính trong phạm vi 100 – Trang 94 – SGK tập 2

Vui lòng đăng nhập để xem bài học!

Đề cương khoá học

1. Chủ đề 1: Các số từ 0 đến 10

2. Chủ đề 2: Làm quen với một số hình phẳng

3. Chủ đề 3: Phép cộng, phép trừ trong phạm vi 10

4. Chủ đề 4: Làm quen với hình khối

5. Chủ đề 5: Ôn tập học kì 1

6. Chủ đề 6: Các số đến 100

7. Chủ đề 7: Độ dài và đo độ dài

8. Chủ đề 8: Phép cộng, phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 100

9. Chủ đề 9: Thời gian. Giờ và lịch