Các bài toán hình về diện tích

Chia sẻ nếu thấy tài liệu này có ích!

GIẢI PHƯƠNG TRÌNH CÓ CHỨA DẤU GIÁ TRỊ TUYỆT ĐỐI

Bài 1. Giải phương trình $\left| 2x-1 \right|=7$

Lời giải

$\left| 2x-1 \right|=7$

$\Leftrightarrow \left[ \begin{align}  & 2x-1=7 \\  & 2x-1=-7 \\ \end{align} \right.$

$\Leftrightarrow \left[ \begin{align}  & x=4 \\  & x=-3 \\ \end{align} \right.$

Vậy nghiệm của phương trình là $x=-3$ hoặc $x=4$

Bài 2. Giải phương trình $\left| 2x \right|=\left| x+1 \right|$

Lời giải

$\left| 2x \right|=\left| x+1 \right|$

$\Leftrightarrow \left[ \begin{align}  & 2x=x+1 \\  & 2x=-x-1 \\ \end{align} \right.$

$\Leftrightarrow \left[ \begin{align}  & x=1 \\  & x=-\frac{1}{3} \\ \end{align} \right.$

Vậy nghiệm của phương trình là: $x=1$ hoặc $x=-\frac{1}{3}$

Bài 3. Tập nghiệm của phương trình $\left| {{x}^{2}}+5 \right|=\left| 6x \right|$ là:

Lời giải

$\left| {{x}^{2}}+5 \right|=\left| 6x \right|$

$\Leftrightarrow \left[ \begin{align}  & {{x}^{2}}+5=6x \\  & {{x}^{2}}+5=-6x \\ \end{align} \right.$

$\Leftrightarrow \left[ \begin{align}  & {{x}^{2}}-6x+5=0 \\  & {{x}^{2}}+6x+5=0 \\ \end{align} \right.$

$\Leftrightarrow \left[ \begin{align}  & \left( x-1 \right)\left( x-5 \right)=0 \\  & \left( x+1 \right)\left( x+5 \right)=0 \\ \end{align} \right.$

$\Leftrightarrow \left[ \begin{align}  & x-1=0 \\  & x-5=0 \\  & x+1=0 \\  & x+5=0 \\ \end{align} \right.$

$\Leftrightarrow \left[ \begin{align}  & x=1 \\  & x=5 \\  & x=-1 \\  & x=-5 \\ \end{align} \right.$

Vậy tập nghiệm của phương trình là: $S=\left\{ \pm 1;\,\pm 5 \right\}$

Bài 4. Giải phương trình $\left| 5x-1 \right|=2x-6$

Lời giải

ĐKXĐ: $2x-6\ge 0$ $\Leftrightarrow x\ge 3$

$\left| 5x-1 \right|=2x-6$

$\Leftrightarrow \left[ \begin{align}  & 5x-1=2x-6 \\  & 5x-1=6-2x \\ \end{align} \right.$

$\Leftrightarrow \left[ \begin{align}  & 3x=-5 \\  & 7x=7 \\ \end{align} \right.$

$\Leftrightarrow \left[ \begin{align}  & x=-\frac{5}{3} \\  & x=1 \\ \end{align} \right.$ (không thỏa mãn)

Vậy phương trình vô nghiệm

Bài 5. Giải phương trình ${{x}^{2}}-x-12=\left| -5x+20 \right|$

Lời giải

ĐKXĐ: ${{x}^{2}}-x-12\ge 0$

$\Leftrightarrow \left( x-4 \right)\left( x+3 \right)\ge 0$

$\Leftrightarrow \left[ \begin{align}  & x\ge 4 \\  & x\le -3 \\ \end{align} \right.$

${{x}^{2}}-x-12=\left| -5x+20 \right|$

$\Leftrightarrow \left[ \begin{align}  & {{x}^{2}}-x-12=-5x+20 \\  & {{x}^{2}}-x-12=5x-20 \\ \end{align} \right.$

$\Leftrightarrow \left[ \begin{align}  & {{x}^{2}}+4x-32=0 \\  & {{x}^{2}}-6x+8=0 \\ \end{align} \right.$

$\Leftrightarrow \left[ \begin{align}  & \left( x-4 \right)\left( x+8 \right)=0 \\  & \left( x-2 \right)\left( x-4 \right)=0 \\ \end{align} \right.$

$\Leftrightarrow \left[ \begin{align}  & x=2\,\,(ktm) \\  & x=4\,\left( tm \right) \\  & x=-8\left( tm \right) \\ \end{align} \right.$

Vậy nghiệm của phương trình là: $x=-8$ hoặc $x=4$

Bài 6. Giải phương trình $\left| {{x}^{2}}-5x \right|=10-2x$

Lời giải

ĐKXĐ: $10-2x\ge 0$

$\Leftrightarrow x\le 5$

$\left| {{x}^{2}}-5x \right|=10-2x$

$\Leftrightarrow \left[ \begin{align}  & {{x}^{2}}-5x=10-2x \\  & {{x}^{2}}-5x=2x-10 \\ \end{align} \right.$

$\Leftrightarrow \left[ \begin{align}  & {{x}^{2}}-3x-10=0 \\  & {{x}^{2}}-7x+10=0 \\ \end{align} \right.$

$\Leftrightarrow \left[ \begin{align}  & \left( x+2 \right)\left( x-5 \right)=0 \\  & \left( x-2 \right)\left( x-5 \right)=0 \\ \end{align} \right.$

$\Leftrightarrow \left[ \begin{align}  & x=-2 \\  & x=2 \\  & x=5 \\ \end{align} \right.$ (thỏa mãn)

Vậy nghiệm của phương trình là $x=-2$ hoặc $x=2$ hoặc $x=5$

Bài 7. Giải phương trình $\left| 6-3x \right|+3\left| x+1 \right|=9$

Lời giải

$\left| 6-3x \right|+3\left| x+1 \right|=9$

$\Leftrightarrow \left| 6-3x \right|+\left| 3x+3 \right|=9$

Ta có: $\left| 6-3x \right|+\left| 3x+3 \right|\le \left| 6-3x+3x+3 \right|=9$ với mọi $x$

Do đó $\left| 6-3x \right|+3\left| x+1 \right|=9$ $\Leftrightarrow \left( 6-3x \right)\left( 3x+3 \right)\ge 0$

$\Leftrightarrow \left( 2-x \right)\left( x+1 \right)\ge 0$

$\Leftrightarrow -1\le x\le 2$

Bài 8. Giải phương trình $\left| 4x+5 \right|+\left| 2-x \right|=\left| 3x-7 \right|$

Lời giải

Ta có: $\left| 4x+5 \right|+\left| 2-x \right|\le \left| 4x+5+2-x \right|=\left| 3x-7 \right|$ với mọi $x$

Do đó $\left| 4x+5 \right|+\left| 2-x \right|=\left| 3x-7 \right|$ $\Leftrightarrow \left( 4x+5 \right)\left( 2-x \right)\ge 0$

$\Leftrightarrow -\frac{5}{4}\le x\le 2$

Bài 9. Giải phương trình $\left| x+2 \right|+\left| x+9 \right|=3x-1$

Lời giải

ĐKXĐ: $x\ge \frac{1}{3}$

Với $x\ge \frac{1}{3}$ thì $x+2>0$ và $x+9>0$

$\left| x+2 \right|+\left| x+9 \right|=3x-1$

$\Leftrightarrow x+2+x+9=3x-1$

$\Leftrightarrow x=12$ (thỏa mãn)

Vậy nghiệm của phương trình là $x=12$

Bài 10. Giải phương trình $\left| 4x+7 \right|-\left| 2x-3 \right|=4x+1$

Lời giải

TH1: $x<-\frac{7}{4}$

$\left| 4x+7 \right|-\left| 2x-3 \right|=4x+1$

$\Leftrightarrow -4x-7-\left( 3-2x \right)=4x+1$

$\Leftrightarrow -4x-7-3+2x=4x+1$

$\Leftrightarrow 6x=-11$

$\Leftrightarrow x=-\frac{11}{6}$ (thỏa mãn)

TH2: $-\frac{7}{4}\le x<\frac{2}{3}$

$\left| 4x+7 \right|-\left| 2x-3 \right|=4x+1$

$\Leftrightarrow 4x+7-\left( 3-2x \right)=4x+1$

$\Leftrightarrow 4x+7-3+2x=4x-1$

$\Leftrightarrow 2x=-5$

$\Leftrightarrow x=-\frac{5}{4}$ (thỏa mãn)

TH3: $x\ge \frac{2}{3}$

$\left| 4x+7 \right|-\left| 2x-3 \right|=4x+1$

$\Leftrightarrow 4x+7-2x+3=4x+1$

$\Leftrightarrow 2x=9$

$\Leftrightarrow x=\frac{9}{2}$ (thỏa mãn)

Vậy nghiệm của phương trình là: $x=-\frac{11}{6}$ hoặc $x=-\frac{5}{4}$ hoặc $x=\frac{9}{2}$