Các bài toán hình về diện tích

 Cộng đồng zalo giải đáo bài tập 

Các bạn học sinh tham gia nhóm zalo để trao đổi giải đáp bài tập nhé 

Con sinh năm 2009 https://zalo.me/g/cieyke829
Con sinh năm 2010 https://zalo.me/g/seyfiw173
Con sinh năm 2011 https://zalo.me/g/jldjoj592
Con sinh năm 2012 https://zalo.me/g/ormbwj717
Con sinh năm 2013 https://zalo.me/g/lxfwgf190
Con sinh năm 2014 https://zalo.me/g/bmlfsd967
Con sinh năm 2015 https://zalo.me/g/klszcb046

Chia sẻ nếu thấy tài liệu này có ích!

GIẢI PHƯƠNG TRÌNH CÓ CHỨA DẤU GIÁ TRỊ TUYỆT ĐỐI

Bài 1. Giải phương trình $\left| 2x-1 \right|=7$

Lời giải

$\left| 2x-1 \right|=7$

$\Leftrightarrow \left[ \begin{align}  & 2x-1=7 \\  & 2x-1=-7 \\ \end{align} \right.$

$\Leftrightarrow \left[ \begin{align}  & x=4 \\  & x=-3 \\ \end{align} \right.$

Vậy nghiệm của phương trình là $x=-3$ hoặc $x=4$

Bài 2. Giải phương trình $\left| 2x \right|=\left| x+1 \right|$

Lời giải

$\left| 2x \right|=\left| x+1 \right|$

$\Leftrightarrow \left[ \begin{align}  & 2x=x+1 \\  & 2x=-x-1 \\ \end{align} \right.$

$\Leftrightarrow \left[ \begin{align}  & x=1 \\  & x=-\frac{1}{3} \\ \end{align} \right.$

Vậy nghiệm của phương trình là: $x=1$ hoặc $x=-\frac{1}{3}$

Bài 3. Tập nghiệm của phương trình $\left| {{x}^{2}}+5 \right|=\left| 6x \right|$ là:

Lời giải

$\left| {{x}^{2}}+5 \right|=\left| 6x \right|$

$\Leftrightarrow \left[ \begin{align}  & {{x}^{2}}+5=6x \\  & {{x}^{2}}+5=-6x \\ \end{align} \right.$

$\Leftrightarrow \left[ \begin{align}  & {{x}^{2}}-6x+5=0 \\  & {{x}^{2}}+6x+5=0 \\ \end{align} \right.$

$\Leftrightarrow \left[ \begin{align}  & \left( x-1 \right)\left( x-5 \right)=0 \\  & \left( x+1 \right)\left( x+5 \right)=0 \\ \end{align} \right.$

$\Leftrightarrow \left[ \begin{align}  & x-1=0 \\  & x-5=0 \\  & x+1=0 \\  & x+5=0 \\ \end{align} \right.$

$\Leftrightarrow \left[ \begin{align}  & x=1 \\  & x=5 \\  & x=-1 \\  & x=-5 \\ \end{align} \right.$

Vậy tập nghiệm của phương trình là: $S=\left\{ \pm 1;\,\pm 5 \right\}$

Bài 4. Giải phương trình $\left| 5x-1 \right|=2x-6$

Lời giải

ĐKXĐ: $2x-6\ge 0$ $\Leftrightarrow x\ge 3$

$\left| 5x-1 \right|=2x-6$

$\Leftrightarrow \left[ \begin{align}  & 5x-1=2x-6 \\  & 5x-1=6-2x \\ \end{align} \right.$

$\Leftrightarrow \left[ \begin{align}  & 3x=-5 \\  & 7x=7 \\ \end{align} \right.$

$\Leftrightarrow \left[ \begin{align}  & x=-\frac{5}{3} \\  & x=1 \\ \end{align} \right.$ (không thỏa mãn)

Vậy phương trình vô nghiệm

Bài 5. Giải phương trình ${{x}^{2}}-x-12=\left| -5x+20 \right|$

Lời giải

ĐKXĐ: ${{x}^{2}}-x-12\ge 0$

$\Leftrightarrow \left( x-4 \right)\left( x+3 \right)\ge 0$

$\Leftrightarrow \left[ \begin{align}  & x\ge 4 \\  & x\le -3 \\ \end{align} \right.$

${{x}^{2}}-x-12=\left| -5x+20 \right|$

$\Leftrightarrow \left[ \begin{align}  & {{x}^{2}}-x-12=-5x+20 \\  & {{x}^{2}}-x-12=5x-20 \\ \end{align} \right.$

$\Leftrightarrow \left[ \begin{align}  & {{x}^{2}}+4x-32=0 \\  & {{x}^{2}}-6x+8=0 \\ \end{align} \right.$

$\Leftrightarrow \left[ \begin{align}  & \left( x-4 \right)\left( x+8 \right)=0 \\  & \left( x-2 \right)\left( x-4 \right)=0 \\ \end{align} \right.$

$\Leftrightarrow \left[ \begin{align}  & x=2\,\,(ktm) \\  & x=4\,\left( tm \right) \\  & x=-8\left( tm \right) \\ \end{align} \right.$

Vậy nghiệm của phương trình là: $x=-8$ hoặc $x=4$

Bài 6. Giải phương trình $\left| {{x}^{2}}-5x \right|=10-2x$

Lời giải

ĐKXĐ: $10-2x\ge 0$

$\Leftrightarrow x\le 5$

$\left| {{x}^{2}}-5x \right|=10-2x$

$\Leftrightarrow \left[ \begin{align}  & {{x}^{2}}-5x=10-2x \\  & {{x}^{2}}-5x=2x-10 \\ \end{align} \right.$

$\Leftrightarrow \left[ \begin{align}  & {{x}^{2}}-3x-10=0 \\  & {{x}^{2}}-7x+10=0 \\ \end{align} \right.$

$\Leftrightarrow \left[ \begin{align}  & \left( x+2 \right)\left( x-5 \right)=0 \\  & \left( x-2 \right)\left( x-5 \right)=0 \\ \end{align} \right.$

$\Leftrightarrow \left[ \begin{align}  & x=-2 \\  & x=2 \\  & x=5 \\ \end{align} \right.$ (thỏa mãn)

Vậy nghiệm của phương trình là $x=-2$ hoặc $x=2$ hoặc $x=5$

Bài 7. Giải phương trình $\left| 6-3x \right|+3\left| x+1 \right|=9$

Lời giải

$\left| 6-3x \right|+3\left| x+1 \right|=9$

$\Leftrightarrow \left| 6-3x \right|+\left| 3x+3 \right|=9$

Ta có: $\left| 6-3x \right|+\left| 3x+3 \right|\le \left| 6-3x+3x+3 \right|=9$ với mọi $x$

Do đó $\left| 6-3x \right|+3\left| x+1 \right|=9$ $\Leftrightarrow \left( 6-3x \right)\left( 3x+3 \right)\ge 0$

$\Leftrightarrow \left( 2-x \right)\left( x+1 \right)\ge 0$

$\Leftrightarrow -1\le x\le 2$

Bài 8. Giải phương trình $\left| 4x+5 \right|+\left| 2-x \right|=\left| 3x-7 \right|$

Lời giải

Ta có: $\left| 4x+5 \right|+\left| 2-x \right|\le \left| 4x+5+2-x \right|=\left| 3x-7 \right|$ với mọi $x$

Do đó $\left| 4x+5 \right|+\left| 2-x \right|=\left| 3x-7 \right|$ $\Leftrightarrow \left( 4x+5 \right)\left( 2-x \right)\ge 0$

$\Leftrightarrow -\frac{5}{4}\le x\le 2$

Bài 9. Giải phương trình $\left| x+2 \right|+\left| x+9 \right|=3x-1$

Lời giải

ĐKXĐ: $x\ge \frac{1}{3}$

Với $x\ge \frac{1}{3}$ thì $x+2>0$ và $x+9>0$

$\left| x+2 \right|+\left| x+9 \right|=3x-1$

$\Leftrightarrow x+2+x+9=3x-1$

$\Leftrightarrow x=12$ (thỏa mãn)

Vậy nghiệm của phương trình là $x=12$

Bài 10. Giải phương trình $\left| 4x+7 \right|-\left| 2x-3 \right|=4x+1$

Lời giải

TH1: $x<-\frac{7}{4}$

$\left| 4x+7 \right|-\left| 2x-3 \right|=4x+1$

$\Leftrightarrow -4x-7-\left( 3-2x \right)=4x+1$

$\Leftrightarrow -4x-7-3+2x=4x+1$

$\Leftrightarrow 6x=-11$

$\Leftrightarrow x=-\frac{11}{6}$ (thỏa mãn)

TH2: $-\frac{7}{4}\le x<\frac{2}{3}$

$\left| 4x+7 \right|-\left| 2x-3 \right|=4x+1$

$\Leftrightarrow 4x+7-\left( 3-2x \right)=4x+1$

$\Leftrightarrow 4x+7-3+2x=4x-1$

$\Leftrightarrow 2x=-5$

$\Leftrightarrow x=-\frac{5}{4}$ (thỏa mãn)

TH3: $x\ge \frac{2}{3}$

$\left| 4x+7 \right|-\left| 2x-3 \right|=4x+1$

$\Leftrightarrow 4x+7-2x+3=4x+1$

$\Leftrightarrow 2x=9$

$\Leftrightarrow x=\frac{9}{2}$ (thỏa mãn)

Vậy nghiệm của phương trình là: $x=-\frac{11}{6}$ hoặc $x=-\frac{5}{4}$ hoặc $x=\frac{9}{2}$

 Cộng đồng zalo giải đáo bài tập 

Các bạn học sinh tham gia nhóm zalo để trao đổi giải đáp bài tập nhé 

Con sinh năm 2009 https://zalo.me/g/cieyke829
Con sinh năm 2010 https://zalo.me/g/seyfiw173
Con sinh năm 2011 https://zalo.me/g/jldjoj592
Con sinh năm 2012 https://zalo.me/g/ormbwj717
Con sinh năm 2013 https://zalo.me/g/lxfwgf190
Con sinh năm 2014 https://zalo.me/g/bmlfsd967
Con sinh năm 2015 https://zalo.me/g/klszcb046