Giải phương trình bậc cao.

Vui lòng đăng nhập để xem bài học!

Đề cương khoá học

1. Bài giảng học thử học kì I

2. Bài giảng học thử học kì II

3. Chuyên đề: Nhân đa thức – Các hằng đẳng thức đáng nhớ.

4. Chuyên đề: Phân tích đa thức thành nhân tử.

5. Chuyên đề: Chia đa thức.

6. Chuyên đề: Phân thức đại số.

7. Chuyên đề: Tứ giác- Đa giác.

8. Chuyên đề. Giải phương trình.

9. Chuyên đề. Giải bài toán bằng cách lập phương trình.

10. Chuyên đề: Tam giác đồng dạng.