Đơn vị đo diện tích

Vui lòng đăng nhập để xem bài học!

Đề cương khoá học

1. Phần 1: Ôn tập và bổ sung về phân số

2. Phần 2: Số thập phân - Các phép toán về số thập phân - Các đại lượng đo

3. Phần 3: Giải các bài toán liên quan đến tỉ lệ

4. Phần 4: Tỉ số phần trăm

5. Phần 5: Hình học

6. Phần 6: Các bài toán chuyển động