Các Khoá Học Ôn Hè Lớp 2-6

Công ty TNHH Dịch vụ Giáo dục và Công nghệ Việt Nam chuyện dạy luyện thi violympic tiểu học cho các lớp 3,4,5,6

Ôn hè toán 5 lên 6
Ôn hè toán 5 lên 6

Giáo viên: Nguyễn Thành Long

Mã khoá học: KH52182

Ôn hè toán 4 lên 5
Ôn hè toán 4 lên 5

Giáo viên: Nguyễn Thành Long

Mã khoá học: KH52045

Ôn hè Toán 3 lên 4
Ôn hè Toán 3 lên 4

Giáo viên: Nguyễn Thành Long

Mã khoá học: KH52180

Ôn hè - Toán lớp 1 lên 2
Ôn hè - Toán lớp 1 lên 2

Giáo viên: Nguyễn Thành Long

Mã khoá học: KH8558

Ôn hè - Toán lớp 2 lên 3
Ôn hè - Toán lớp 2 lên 3

Giáo viên: Nguyễn Thành Long

Mã khoá học: KH118

Ôn hè - Toán lớp 3 lên 4
Ôn hè - Toán lớp 3 lên 4

Giáo viên: Nguyễn Thành Long

Mã khoá học: KH117

Ôn hè - Toán lớp 4 lên 5
Ôn hè - Toán lớp 4 lên 5

Giáo viên: Nguyễn Thành Long

Mã khoá học: KH119

Ôn hè - Toán lớp 5 lên 6
Ôn hè - Toán lớp 5 lên 6

Giáo viên: Nguyễn Thành Long

Mã khoá học: KH1539