Các phép toán về phân số

Vui lòng đăng nhập để xem bài học!

Đề cương khoá học

1. Phần 1: Các dạng bài trọng tâm môn Toán - Thầy Nguyễn Thành Long

2. Giải chi tiết đề tuyển sinh 5 lên 6 môn toán trường Hà Nội – Amsterdam (Rèn luyện tư duy)

3. Giải chi tiết 10 đề thi vào 6 thầy Long tự biên soạn (Đề thi mới)

4. Phần 2: Môn tiếng anh - Cô Như Quỳnh

5. Phần 3: Môn Tiếng Việt - Cô Hải Yến

6. Đề thi thử môn Tiếng Việt vào 6

7. Phần 4: Toán Tiếng Anh