THI ONLINE - VẬT LÝ 7- PHẢN XẠ ÂM, CHỐNG Ô NHIỄM TIẾNG ỒN

Trong quá trình làm bài hãy tập trung để có thể hoàn thành tốt nhất bài thi!

Nếu xảy ra bất cứ lỗi nào trong quá trình làm bài vui lòng liên hệ số điện thoại : 0944.39.39.56

Chúc các bạn đạt điểm số cao nhất!

Thời gian làm bài: 45 phút Thang điểm: 10 điểm

Làm đề

Bảng xếp hạng tháng 7

Bảng xếp hạng tính điểm bài làm đầu tiên trong tháng

1

Trần Tuấn Dũng

***7168

Điểm 10,00

2

Ngụy Vô Tiện

***nbhxh@gmail.com

Điểm 9,00

3

Lớp 5 +2

***9195

Điểm 8,00

4

Hoàng 09

***

Điểm 7,50

5

Nguyễn Huy Gia Bảo

***16062009

Điểm 7,50