THI ONLINE - VẬT LÝ 7 - HIỆU ĐIỆN THẾ, HIỆU ĐIỆN THẾ GIỮA HAI ĐẦU DỤNG CỤ ĐIỆN

Trong quá trình làm bài hãy tập trung để có thể hoàn thành tốt nhất bài thi!

Nếu xảy ra bất cứ lỗi nào trong quá trình làm bài vui lòng liên hệ số điện thoại : 0944.39.39.56

Chúc các bạn đạt điểm số cao nhất!

Thời gian làm bài: 45 phút Thang điểm: 10 điểm

Làm đề

Bảng xếp hạng tháng 7

Bảng xếp hạng tính điểm bài làm đầu tiên trong tháng

1

Quang Trung

***1179

Điểm 9,50

2

Trần Việt Hùng

***8381

Điểm 7,00

3

Nguyễn Ngọc Bách

***8408

Điểm 6,00

4

Nguyễn Bình Nguyên

***2009

Điểm 4,00