Bài tập: Tìm 2 số khi biết Tổng và tỉ của hai số - Đề số 1

Trong quá trình làm bài hãy tập trung để có thể hoàn thành tốt nhất bài thi!

Nếu xảy ra bất cứ lỗi nào trong quá trình làm bài vui lòng liên hệ số điện thoại : 0944.39.39.56

Chúc các bạn đạt điểm số cao nhất!

Thời gian làm bài: 60 phút Thang điểm: 10 điểm

Làm đề

Bảng xếp hạng tháng 8

Bảng xếp hạng tính điểm bài làm đầu tiên trong tháng

1

Nguyễn Thanh Phong

***1945

Điểm 8,00

2

Cấn Trung Kiên

***3907

Điểm 7,00

3

Lớp 5

***5897

Điểm 7,00

4

HAPPY

***1980

Điểm 0,00