Bài tập: Tìm 2 số khi biết Tổng và tỉ của hai số - Đề số 1

Trong quá trình làm bài hãy tập trung để có thể hoàn thành tốt nhất bài thi!

Nếu xảy ra bất cứ lỗi nào trong quá trình làm bài vui lòng liên hệ số điện thoại : 0944.39.39.56

Chúc các bạn đạt điểm số cao nhất!

Thời gian làm bài: 60 phút Thang điểm: 10 điểm

Làm đề

Bảng xếp hạng tháng 10

Bảng xếp hạng tính điểm bài làm đầu tiên trong tháng

1

Cố Gắng Giỏi

***oc345@gmail.com

Điểm 10,00

2

Minh Tú Đoàn

***4883

Điểm 10,00

3

Do Luyen

***8804

Điểm 9,00

4

Thanh Huyền + Minh Triết

***2626

Điểm 9,00

5

Khả Minh

***4009

Điểm 7,00