Bài tập: Nhân một số thập phân với một số tự nhiên - Đề số 3

Trong quá trình làm bài hãy tập trung để có thể hoàn thành tốt nhất bài thi!

Nếu xảy ra bất cứ lỗi nào trong quá trình làm bài vui lòng liên hệ số điện thoại : 0944.39.39.56

Chúc các bạn đạt điểm số cao nhất!

Thời gian làm bài: 45 phút Thang điểm: 10 điểm

Làm đề

Bảng xếp hạng tháng 10

Bảng xếp hạng tính điểm bài làm đầu tiên trong tháng

1

Ngân Bích ,Gia Bảo

***hinganbich157@gmail.com

Điểm 10,00

2

Lớp 3

***7437

Điểm 9,00

3

Trần Phương Linh

***b@cts.vn

Điểm 9,00

4

Lớp 8

***5968

Điểm 8,00

5

hiep

***5036

Điểm 7,00