Thông tin đề thi

iconVinastudy Cup - 02 - Lớp 6 (21h/20/09/2017)

Thời gian bắt đầu : 20-09-2017 21:00:00

Thời gian kết thúc : 20-09-2017 21:45:00


Số người tham gia : 225 học sinh