VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Vẽ đồ thị của hàm số bậc nhất

Vui lòng đăng nhập để thực hiện hành động này !

VẼ ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ BẬC NHẤT

LÝ THUYẾT

+ Hàm số y=ax+b (a$\ne $0)

+ Đồ thị hàm số là một đường thẳng

+ Muốn vẽ đồ thị hàm số ta cần xác định hai điểm mà đồ thị hàm số đi qua.

Chú ý: Ta có 2 cách để vẽ đồ thị hàm số bậc nhất.

Cách 1: y=ax+b

+ $A({{x}_{1}};{{y}_{1}}),B({{x}_{2}};{{y}_{2}})$

+ Cho ${{x}_{1}}\to {{y}_{1}}=a.{{x}_{1}}+b$  

   Cho ${{x}_{2}}\to {{y}_{2}}=a.{{x}_{2}}+b$  

nối A và B $\to $ đồ thị hàm số y=ax+b.

cách 2: y=ax+b

+ Lấy giao điểm của đồ thị hàm số với Ox và Oy

+ Cho x=0$\to $ y=b$\to $ A(0;b)

+ Cho y=0$\to x=\frac{-b}{a}\to B(\frac{-b}{a};0)$

Nối A và B $\to $ đồ thị hàm số y=ax+b.

BÀI TẬP

VD 1: Vẽ đồ thị hàm số: y=x-2

Giải:

Cho x=1$\to $ y=-1$\to $ A(1; -1)

Cho x=2$\to $ y=0$\to $ B(2; 0)

45

Vậy đồ thị hàm số là đường thẳng đi qua hai điểm A(1; -1) và B(2; 0)

VD 2: Vẽ đồ thị hàm số: y=2x+2

Giải:

+ Giao với Ox: y=0$\to $ x=-1$\to $ A(-1;0)

+ Giao với Oy: x=0$\to $ y=2$\to $ B(0;2)

46

Vậy đồ thị hàm số là đường thẳng đi qua hai điểm A(-1; 0) và B(0;2)

VD 3: Vẽ đồ thị hàm số của đường thẳng (d) y=2x-4 trên mặt phẳng tọa độ

Giải:

+ Giao điểm của (d) vơi Ox:

y=0$\to $ x=2$\to $ A(2;0)

+ Giao điểm của (d) với Oy:

x=0$\to $ y=-4$\to $ B(0;-4)

47_1

Vậy đồ thị hàm số là đường thẳng đi qua hai điểm A(2; 0) và B(0;-4)

VD 4: Vẽ đồ thị hàm số (${{d}_{1}}$) y=3x-5 và (${{d}_{2}}$)$y=\frac{-1}{2}x+2$

Trên cùng hệ trục tọa độ và tìm tọa độ giao điểm của chúng,

Giải:

(${{d}_{1}}$) y=3x-5

${{d}_{1}}$đi qua 2 điểm A(0;-5) và B($\frac{5}{3}$;0)

 (${{d}_{2}}$) $y=\frac{-1}{2}x+2$

${{d}_{2}}$đi qua 2 điểm C(0;2) và D(4;0)

48_1

Xét phương trình hoành độ giao điểm:

$3x-5=\frac{-1}{2}x+2\Leftrightarrow x=2$

$\to y=1$

Vậy tọa độ giao điểm của hai đồ thị hàm số là: (2;1).

Xem thêm

Bình luận

ĐỀ CƯƠNG KHOÁ HỌC

1. Bài Giảng Học Thử

2. CHUYÊN ĐỀ 1: CĂN THỨC

3. CHUYÊN ĐỀ 2: HÀM SỐ BẬC NHẤT

4. CHUYÊN ĐỀ 3: HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC

5. CHUYÊN ĐỀ 4: ĐƯỜNG TRÒN.

6. CHUYÊN ĐỀ 5: HÀM SỐ BẬC HAI

7. CHUYÊN ĐỀ 6: PHƯƠNG TRÌNH

8. CHUYÊN ĐỀ 7: PHƯƠNG TRÌNH VÔ TỈ

9. CHUYÊN ĐỀ 8: HỆ PHƯƠNG TRÌNH

10. CHUYÊN ĐỀ 9: Giải bài toán bằng cách lập phương trình - Hệ phương trình

11. CHUYÊN ĐỀ 10: BẤT PHƯƠNG TRÌNH.

12. CHUYÊN ĐỀ 11: TỨ GIÁC NỘI TIẾP

/he-so-goc-cua-duong-thang-bh28071.html
Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy