FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Cho phân số $\frac{a}{b}$  có b - a = 18, khi rút gọn phân số $\frac{a}{b}$  ta được phân số$\frac{5}{7}$ . Tìm phân số $\frac{a}{b}$  

PHÂN SỐ

Bài giải: 

Coi tử số là 5 phần bằng nhau thì mẫu số là 7 phần như thế.

Hiệu số phần bằng nhau là:

      7 - 5 = 2 (phần)

Tử số của phân số đó là:

     (18 : 2) x 5 = 45

Mẫu số của phân số đó là:

    45 + 18 = 63

Vậy phân số đó là: $\frac{45}{63}$

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy