VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Lập phương trình đường thẳng song song với đường thẳng cho trước

Vui lòng đăng nhập để thực hiện hành động này !

LẬP PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG VỚI ĐƯỜNG THẲNG CHO TRƯỚC

KIẾN THỨC CẦN NHỚ

+ Cho hai đường thẳng

$({{d}_{1}}):y=a.{{x}_{1}}+{{b}_{1}}$

$({{d}_{2}}):y=a.{{x}_{2}}+{{b}_{2}}$

${{d}_{1}}//{{d}_{2}}\to {{a}_{1}}={{a}_{2}}$

+ Điểm $M({{x}_{0}};{{y}_{0}})\in {{d}_{1}}$

BÀI TẬP

VD 1: Lập phương trình đường thẳng đi qua điểm M(1;3) và song song với đường thẳng y=-4x+3(${{d}_{1}}$)

Giải:

Đường thẳng (d) có phương trình y=ax+b

d//${{d}_{1}}$ suy ra a=-4

 M(1;3) $\in $d nên ta có: 3=-4.1+b$\Leftrightarrow $ b=7

VD 2: Cho (d) y=-x+m và $(d')y=({{m}^{2}}-2)x+3$

Tìm m để d//d’

Giải:

Để d//d’ suy ra: $\left\{ \begin{align}& {{m}^{2}}-2=-1 \\ & m\ne 3 \\ \end{align} \right.$ $\Leftrightarrow \left\{ \begin{align}& m=\pm 1 \\ & m\ne 3 \\\end{align} \right.$$\Leftrightarrow m=\pm 1$

Vậy $m=\pm 1$

VD 3: Cho $({{d}_{1}})y=({{m}^{2}}+1)x-2m$và $({{d}_{2}})y=10x-6$

Tìm m để ${{d}_{1}}//{{d}_{2}}$

Giải:

Để ${{d}_{1}}//{{d}_{2}}$thì $\left\{ \begin{align}& {{m}^{2}}+1=10 \\ & -2m\ne -6 \\ \end{align} \right.$$\Leftrightarrow \left\{ \begin{align}& {{m}^{2}}=9 \\ & m\ne 3 \\ \end{align} \right.$$\Leftrightarrow \left\{ \begin{align}& m=\pm 3 \\ & m\ne 3 \\ \end{align} \right.$$\Leftrightarrow m=-3$

Vậy m =-3

Xem thêm

Bình luận

ĐỀ CƯƠNG KHOÁ HỌC

1. Bài Giảng Học Thử

2. CHUYÊN ĐỀ 1: CĂN THỨC

3. CHUYÊN ĐỀ 2: HÀM SỐ BẬC NHẤT

4. CHUYÊN ĐỀ 3: HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC

5. CHUYÊN ĐỀ 4: ĐƯỜNG TRÒN.

6. CHUYÊN ĐỀ 5: HÀM SỐ BẬC HAI

7. CHUYÊN ĐỀ 6: PHƯƠNG TRÌNH

8. CHUYÊN ĐỀ 7: PHƯƠNG TRÌNH VÔ TỈ

9. CHUYÊN ĐỀ 8: HỆ PHƯƠNG TRÌNH

10. CHUYÊN ĐỀ 9: Giải bài toán bằng cách lập phương trình - Hệ phương trình

11. CHUYÊN ĐỀ 10: BẤT PHƯƠNG TRÌNH.

12. CHUYÊN ĐỀ 11: TỨ GIÁC NỘI TIẾP

/he-thuc-luong-trong-tam-giac-vuong-bh15042.html
Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy